Priėmimo į įstaigą tvarka

Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti švietimo įstaigoje, įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą.

Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu). Už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako tėvai.

Teikti prašymą dėl priėmimo

Prašymas „Dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje“

Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę ir duomenys apie vaiką įrašomi į Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazę (toliau – Duomenų bazė). Įrašius vaiko duomenis į Duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė. Prašymo pateikimo dieną tėvams (globėjams) žodžiu ir (ar) elektroniniu būdu suteikiamas prisijungimo prie Duomenų bazės vartotojo vardas.

Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties švietimo įstaigoje.

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties švietimo įstaigoje.

Vaiko, užregistruoto į eilę švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Tėvai (globėjai), pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. nepatvirtinę pageidavimo lankyti švietimo įstaigos nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į švietimo įstaigą einamaisiais metais priimamas tik esant laisvai vietai.

Vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Savivaldybėje, į švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.

Į švietimo įstaigą pirmumo teise gali būti priimami:

vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;

vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;

vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą; 

vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);

vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.

Atsiradus laisvai vietai, tą pačią dieną įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.

Jeigu į švietimo įstaigą priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje apmokėjimo.

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Savivaldybėje, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata.

Prašymai dėl vaiko priėmimo į švietimo įstaigą priimami popieriniai ir (ar) elektroniniai (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu) nuo einamųjų metų kovo 1 d.

Prašymas „Dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį“

Jeigu vaikas atvyko iš Savivaldybės kitos švietimo įstaigos, turi būti pateikta pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą toje įstaigoje.

Vaiko priėmimas į švietimo įstaigą įforminamas švietimo įstaigos vadovo įsakymu, dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) sutartimi ugdytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. Ugdymo sutartis dėl vaiko ugdymo pagal programą sudaroma iki pirmos ugdymosi dienos. Pasibaigus dvišalės sutarties galiojimui ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dvišalė sutartis ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą sudaroma, jei švietimo įstaigoje formuojama priešmokyklinio ugdymo grupė. Abu sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos vadovas ir vienas iš tėvų (globėjų). Sudarius ugdymo sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre, nurodant pirmąją vaiko ugdymosi dieną.

Vaikai, lankantys švietimo įstaigas, gali būti priimami į kitą švietimo įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.

Švietimo įstaigoje vaikai perkeliami iš vienos grupės į kitą grupę arba išbraukiami iš švietimo įstaigos vaikų sąrašų švietimo įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta — 2024 m. vasario 21 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS