Priėmimas į įstaigą

Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti Šiaulių lopšelyje-darželyje „Sigutė“ (toliau – lopšelis-darželis), direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą. Prašymas dėl vaiko registracijos į eilę ir duomenys apie vaiką įrašomi į Vaikų registracijos į švietimo įstaigas elektroninę duomenų bazę (toliau – Duomenų bazė).

Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal registravimo eilę.

Į lopšelį-darželį pirmumo teise gali būti priimami vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą ir tos įstaigos Vaiko gerovės komisija nustatė, kad jam nereikalinga specialioji pedagoginė pagalba, vaikai, kurių brolis ar sesuo jau lanko lopšelį-darželį, vaikai Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu.

Priimant vaiką į lopšelį-darželį, turi būti pateikti šie dokumentai: tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį, vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija, sveikatos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a), Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma dėl ugdymosi specialiosios paskirties švietimo įstaigoje, asmens sveikatos priežiūros specialisto išduotas medicinos dokumentų išrašas / siuntimas (forma Nr. 027/a) dėl ugdymosi sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušelė“ ar Petro Avižonio regos centre, pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos).

Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas direktoriaus įsakymu, dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio atstovo) sutartimi ugdytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. Pasibaigus dvišalės sutarties galiojimui ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dvišalė sutartis ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą sudaroma, jei lopšelyje-darželyje formuojama priešmokyklinio ugdymo grupė. Sudarius sutartį, vaiko duomenys išbraukiami iš Duomenų bazės ir registruojami Mokinių registre, formuojama asmens byla.

Vaikai, lankantys švietimo įstaigas, gali būti priimami į kitą švietimo įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.

Lopšelyje-darželyje vaikai perkeliami iš vienos grupės į kitą grupę arba išbraukiami iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugos”.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. T-459

Prašymas „Dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

Prašymas „Dėl išbraukimo iš lopšelio-darželio sąrašų”

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimo Nr. T-348 redakcija)

Informacija atnaujinta — 2019 m. gruodžio 27 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS