Priėmimas į įstaigą

Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti Šiaulių lopšelyje-darželyje „Sigutė“ (toliau – lopšelis-darželis), direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą.

Prašymą galima pateikti paspaudus žemiau esančią nuorodą:

https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php

Prašymas dėl vaiko registracijos į eilę ir duomenys apie vaiką įrašomi į Vaikų registracijos į švietimo įstaigas elektroninę duomenų bazę (toliau – Duomenų bazė).

Vaikai į lopšelį-darželį priimami pagal registravimo eilę.

Į lopšelį-darželį pirmumo teise gali būti priimami:

vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;

vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;

lopšelį-darželį jau lankančių vaikų broliai ar seserys.

Priimant vaiką į lopšelį-darželį, jo deklaruota gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų (globėjų) turi būti Šiaulių mieste, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka turi būti patikrinta vaiko sveikata.

Prašymai dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu). Jeigu vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos, turi būti pateikta pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą toje įstaigoje.

Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas direktoriaus įsakymu, dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio atstovo) sutartimi ugdytis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. Pasibaigus dvišalės sutarties galiojimui ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dvišalė sutartis ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą sudaroma, jei lopšelyje-darželyje formuojama priešmokyklinio ugdymo grupė. Sudarius ugdymo sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre.

Vaikai, lankantys švietimo įstaigas, gali būti priimami į kitą švietimo įstaigą, jei joje yra laisvų vietų.

Lopšelyje-darželyje vaikai perkeliami iš vienos grupės į kitą grupę arba išbraukiami iš lopšelio-darželio vaikų sąrašų direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugos”.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (2021 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. T-87)

Prašymas Dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-504)

Informacija atnaujinta — 2022 m. sausio 26 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS