Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės Peržiūrėti dokumentą

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas Peržiūrėti dokumentą

 

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą 1 priedas. Prašymas „Dėl lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.)“

 

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ tvarkos aprašai

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta — 2023 m. liepos 12 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS