Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys informacijos teikimą asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijos

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas 

1 priedas. Prašymas „Dėl lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.)“

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ tvarkos aprašai

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Sigutė“ tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių l. d. „Sigutė“ vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ vaistų administravimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių lopšelyje-darželyje „Sigutė“ nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta — 2024 m. balandžio 11 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS