Savivalda

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji savivaldos institucija. Ji telkia lopšelio-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus, atstovauti lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Ramūnė Kriskuvienė – vietos bendruomenės atstovė (pirmininkė);

Giedrius Danyla – tėvų atstovas (pirmininko pavaduotojas);

Rasma Lauciuvienė – vietos bendruomenės atstovė (sekretorė);

Monika Andruškienė – pedagogų atstovė (narė);

Lina Apkevičienė – tėvų atstovė (narė);

Aistė Dagilė – tėvų atstovė (narė);

Lauryna Gajauskė – tėvų atstovė (narė);

Giedrė Gedžiuvienė – pedagogų atstovė (narė);

Lina Kankalė – tėvų atstovė (narė);

Jurgita Kiurienė – tėvų atstovė (narė);

Dalia Lapinskienė – vietos bendruomenės atstovė (narė);

Vaida Lavarienė – tėvų atstovė (narė);

Kristina Petrauskienė – vietos bendruomenės atstovė (narė);

Aida Plaušinaitė – vietos bendruomenės atstovė (narė);

Indrė Poškutė – tėvų atstovė (narė);

Jurgita Pranckevičiūtė-Balčiūnienė – pedagogų atstovė (narė);

Sigita Sankauskienė – pedagogų atstovė (narė);

Laura Simaškienė – vietos bendruomenės atstovė (narė);

Justina Skikienė – tėvų atstovė (narė);

Neringa Šilinskė – tėvų atstovė (narė);

Justina Tušienė – pedagogų atstovė (narė);

Eglė Venslovienė – tėvų atstovė (narė);

Silva Žideikaitė – vietos bendruomenės atstovė (narė).

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Darbuotojų profesinė organizacija

Darbuotojų profesinė organizacija – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.
Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė – Aurelija Gudaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Metodinė grupė 

Metodinės grupės nariai yra mokytojai. Ji planuoja ugdymo turinį (aptaria ugdytinių ugdymosi poreikius; susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų, būdų, formų; atrenka, integruoja, derina ugdymo turinį; susitaria dėl ugdymo planų rengimo principų ir tvarkos; aptaria ugdymo priemones ir jų naudojimą; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų); inicijuoja programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; atlieka tiriamąją-analitinę veiklą; konsultuojasi tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais; teikia siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitų lopšelių-darželių metodinėmis grupėmis. 

Informacija atnaujinta — 2024 m. birželio 10 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS