Savivalda

Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausioji Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ (toliau  – lopšelis-darželis) savivaldos institucija. Ji telkia lopšelio-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus, atstovauti lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Įstaigos tarybos sudėtis:

pirmininkė – Jurgita Gelžinienė, tėvų atstovė;

sekretorė – Janina Šulskienė, auklėtoja;

nariai:

Saulius Matuzevičius, tėvų atstovas;

Ieva Jokubauskė, tėvų atstovė;

Ingrida Remeikienė, tėvų atstovė;

Aušra Monkienė, tėvų atstovė;

Kristina Lementauskienė, tėvų atstovė;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Kristina Zelbienė, logopedė;

Aida Plaušinaitienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dalia Dambrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktorė.

 

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos sudėtis:

pirmininkė – Renata Jonaitienė, direktorė;

posėdžio sekretorė – Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

nariai:

Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Zelbienė, logopedė;

Laura Kairaitienė, socialinė pedagogė;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

Žavinta Gorytė, auklėtoja;

Asta Mičelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vitalija Donskienė, auklėtoja;

Elena Urniežienė, auklėtoja;

Diana Krampienė, auklėtoja;

Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

Janina Šulskienė, auklėtoja.

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ darbo taryba

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ darbo taryba (toliau – Darbo taryba) – kolegialus lopšelio-darželio valdymo organas, atstovaujantis darbuotojų teises.

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbo tarybos sudėtis:

darbo tarybos pirmininkė – Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

sekretorė – Rasma Lauciuvienė, raštinės administratorė;

narys – Elena Urniežienė, auklėtoja.

 

Vaiko gerovės komisija 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

komisijos pirmininko pavaduotoja – Kristina Zelbienė, logopedė;

komisijos sekretorė – Žavinta Gorytė, auklėtoja;

nariai:

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Asta Mičelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Janina Šulskienė, auklėtoja; 

Narseta Klevečkienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje (ikimokyklinio ugdymo įstaigose).

 

Metodinė grupė 

Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį (aptaria ugdytinių ugdymosi poreikius; susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų , būdų, formų; atrenka, integruoja, derina ugdymo turinį; susitaria dėl ugdymo planų rengimo principų ir tvarkos; aptaria ugdymo priemones ir jų naudojimą; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų); inicijuoja programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; atlieka tiriamąją-analitinę veiklą; konsultuojasi tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais; teikia siūlymus pedagogų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitų lopšelių-darželių metodinėmis grupėmis.

Metodinės grupės sudėtis:

pirmininkė – Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

koordinatorė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

nariai:

Kristina Zelbienė, logopedė;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Asta Mičelienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

Žavinta Gorytė, auklėtoja;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Vitalija Donskienė, auklėtoja;

Elena Urniežienė, auklėtoja;

Diana Krampienė, auklėtoja;

Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

Janina Šulskienė, auklėtoja;

Laura Kairaitienė, socialinė pedagogė.

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2019 m. vasario 1 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS