Savivalda

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji savivaldos institucija. Ji telkia lopšelio-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus, atstovauti lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

pirmininkas – Saulius Matuzevičius, grupės „Bitutė“ tėvų atstovas;

pirmininko pavaduotoja – Kristina Lementauskienė, grupės „Bitutė“ tėvų atstovė;

sekretorė – Laura Simaškienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

nariai:

Gediminas Čerbauskas, grupės „Drugelis“ tėvų atstovas;

Dalia Dambrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktorė;

Giedrius Danyla, grupės Sraigiukas“ tėvų atstovas;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Vitalija Jokimčienė, grupės „Skruzdėliukastėvų atstovė;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

Aida Plaušinaitienė, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Indrė Šmatavičienė, grupės Boružėlė“ tėvų atstovė;

Janina Šulskienė, auklėtoja.

 

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos sudėtis:

pirmininkė –  Eglė Ivanauskaitė-Rimšė, direktorė;

narės:

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Giedrė Gedžiuvienė, auklėtoja;

Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

Diana Krampienė, auklėtoja;

Karolina Kulikauskaitė, auklėtoja;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

Asta Mičelienė, auklėtoja;

Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Janina Šulskienė, auklėtoja;

Elena Urniežienė, auklėtoja.

 

Darbo taryba

Darbo taryba – kolegialus lopšelio-darželio valdymo organas, atstovaujantis darbuotojų teises.

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbo tarybos sudėtis:

darbo tarybos pirmininkė – Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

sekretorė – Rasma Lauciuvienė, raštinės administratorė;

narė – Zita Skerstonienė, auklėtoja.

 

Vaiko gerovės komisija 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

pirmininko pavaduotojas

sekretorė – Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

narės:

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

Asta Mičelienė, auklėtoja;

Janina Šulskienė, auklėtoja.

 

Metodinė grupė 

Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį (aptaria ugdytinių ugdymosi poreikius; susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų , būdų, formų; atrenka, integruoja, derina ugdymo turinį; susitaria dėl ugdymo planų rengimo principų ir tvarkos; aptaria ugdymo priemones ir jų naudojimą; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų); inicijuoja programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; atlieka tiriamąją-analitinę veiklą; konsultuojasi tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais; teikia siūlymus pedagogų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitų lopšelių-darželių metodinėmis grupėmis.

Metodinės grupės sudėtis:

pirmininkė – Janina Šulskienė, auklėtoja;

koordinatorė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės:

Milda Didaronkienė, socialinė pedagogė;

Giedrė Gedžiuvienė, auklėtoja;

Reda Ginelevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nida Jašinskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

Diana Krampienė, auklėtoja;

Karolina Kulikauskaitė, auklėtoja;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

Asta Mičelienė, auklėtoja;

Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Elena Urniežienė, auklėtoja;

logopedas.

 

Informacija atnaujinta — 2022 m. rugsėjo 13 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS