Savivalda

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji savivaldos institucija. Ji telkia lopšelio-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus, atstovauti lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

pirmininkas – Saulius Matuzevičius, tėvų atstovas;

pirmininko pavaduotoja – Kristina Laurinavičienė, tėvų atstovė;

sekretorė – Laura Simaškienė, vietos bendruomenės atstovė;

nariai:

Rūta Čekanauskienė, vietos bendruomenės atstovė;

Gediminas Čerbauskas, tėvų atstovas;

Aistė Dagilė, tėvų atstovė;

Giedrius Danyla, tėvų atstovas;

Nida Jašinskienė, pedagogų atstovė;

Roberta Šilimė, vietos bendruomenės atstovė;

Indrė Šmatavičienė, tėvų atstovė;

Janina Šulskienė, pedagogų atstovė;

Justina Tušienė, pedagogų atstovė.

 

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Darbo taryba

Darbo taryba – kolegialus lopšelio-darželio valdymo organas, atstovaujantis darbuotojų teises.

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbo tarybos sudėtis:

pirmininkė – Laima Juozapaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

sekretorė – Rasma Lauciuvienė, raštinės administratorė;

narė – Zita Skerstonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Metodinė grupė 

Metodinės grupės nariai yra pedagogai. Ji planuoja ugdymo turinį (aptaria ugdytinių ugdymosi poreikius; susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų , būdų, formų; atrenka, integruoja, derina ugdymo turinį; susitaria dėl ugdymo planų rengimo principų ir tvarkos; aptaria ugdymo priemones ir jų naudojimą; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų); inicijuoja programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; atlieka tiriamąją-analitinę veiklą; konsultuojasi tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais; teikia siūlymus pedagogų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitų lopšelių-darželių metodinėmis grupėmis. 

 

Informacija atnaujinta — 2023 m. vasario 21 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS