Paslaugos

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų (arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą.

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 7,24 Eur.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

už patiekalų gamybą – 0,58 Eur;

už produktus:

Grupės ir maitinimų skaičius maitinimas (pusryčiai arba pavakariai) maitinimas (pietūs) maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai) maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
Lopšelio grupės

0,42 Eur

0,85 Eur

1,27 Eur

1,69 Eur

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,48 Eur

0,96 Eur

1,44 Eur

1,92 Eur

 

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu per dieną). Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos taikomos vaikams, jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų: jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai); jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą; jei vaikui nustatytas neįgalumas; jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu nemokamas: jei šeima gauna socialinę pašalpą; jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; jei vaikui skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu; jei vaikas nelanko lopšelio-darželio:  dėl ligos daugiau kaip 1 darbo dieną; tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu; vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti lopšelį-darželį; mokinių atostogų metu; nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais; kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C, arba dėl ekstremalių įvykių; kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalųjį vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų; kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo; kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams), pateikusiems raštišką prašymą ir (ar) tokius dokumentus: vaikų gimimo liudijimo kopijas, jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš švietimo įstaigos, jei 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą Lietuvoje ar užsienyje; Lietuvos kariuomenės pažymą, kai vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą; vaiko neįgalumo pažymėjimo kopiją; dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką augina vienas iš tėvų (mirties liudijimą, Metrikacijos skyriaus pažymą apie nenustatytą ir nepripažintą tėvystę, teismo sprendimą dėl dingimo be žinios) ir pažymą apie šeimos pajamas; Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, atsakingo už socialinės pašalpos skyrimą ir mokėjimą, pažymą, jei šeima gauna socialinę pašalpą; dokumentą, patvirtinantį, kad šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją  (forma Nr. E027-1/a) arba medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) apie vaikui gydytojų paskirtą pritaikytą maitinimą; tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) raštišką prašymą, jei vaikas nelankė lopšelio-darželio dėl ligos vieną ir daugiau dienų; pažymą iš darbovietės apie suteiktas kasmetines ar nemokamas atostogas ir papildomas darbdavio suteiktas poilsio dienas darbuotojams, jei augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir (ar) vaikus iki dvylikos metų; pažymą iš darbovietės apie pamaininį darbą; pažymą iš darbovietės apie nuotolinį darbą.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi lopšelio-darželio direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į lopšelį-darželį, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kurią darbo dieną.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi  dėl jos.

Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Vaikai, augantys šeimoje, kurioje taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 d.

Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas (nuo 2021-07-02)

Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Prašymas „Dėl lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėn.)“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymas Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T-504)

Vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo Šiaulių lopšelyje-darželyje „Sigutė“ tvarkos aprašas

2021 m. einamosios savaitės valgiaraštis darželiams

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-431 redakcija)

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimas Nr. T-462

Informacija atnaujinta — 2022 m. gegužės 13 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS