Teikiama pagalba

Informacija apie Šiaulių pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės komisija

Organizuoja ir koordinuoja:

švietimo pagalbos teikimą;

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;

atlieka vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą;

saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;

prevencinį darbą;

atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Ramūnė Kriskuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Ligita Petkuvienė – logopedė / priešmokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Giedrė Gedžiuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos sekretorė);

Milda Didaronkienė – socialinė pedagogė (narė);

Lina Jurgaitė – visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (narė);

Jovita Mančienė – socialinė pedagogė (narė);

Jurgita Pranckevičiūtė-Balčiūnienė – logopedė / specialioji pedagogė (narė);

Justina Tušienė – logopedė (narė);

Asta Želionienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė (narė). 

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ smurto ir patyčių prevencijos intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Logopedas

Dirba su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos bei raidos sutrikimų, konsultuoja tėvus ir pedagogus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, tiria ir įvertina lopšelio-darželio ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygį, organizuoja kalbos ugdymo pratybas, teikia rekomendacijas tėvams bei pedagogams dėl vaiko kalbos sutrikimų šalinimo ir kalbos ugdymo.

Socialinis pedagogas

Teikia pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei vaikams, kurie stokoja bendravimo įgūdžių, netinkamai elgiasi su vaikais ir suaugusiais, sunkiai adaptuojasi kolektyve. Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.

Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas 2–3 kartus per savaitę savo kabinete. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Specialusis pedagogas taip pat:

atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą ir nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;

numato veiklos tikslus ir uždavinius, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius;

sudaro individualų švietimo pagalbos planą;

fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus;

bendradarbiauja su grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojais, kitais lopšelio-darželio specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą;

inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose;

padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje;

konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.

Judesio korekcijos specialistas

Judesio korekcijos specialistas planuoja, organizuoja bei veda individualius ir grupinius judesio ir padėties korekcijos užsiėmimus, priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio; kuria ugdomąją aplinką, parenka ir naudoja ugdymo priemones, skirtas vaikų poreikių užtikrinimui, sutrikimų lavinimui; saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą užsiėmimų metu.
Informacija atnaujinta — 2024 m. kovo 29 d. | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Eglė Ivanauskaitė-Rimšė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8 41)  54 52 69
Mob. 8 673 84 434
El. p. sigute.darzelis@splius.lt

2024 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS