Teikiama pagalba

Lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu įstaigoje sudaryta Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaikui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Povilaitienė.
Komisijos nariai:  Logopedė Aistė Mazurienė, bendrosios praktikos slaugytoja Virginija Dragūnienė, auklėtoja Asta Mičelienė, auklėtoja Vitalija Donskienė.
Komisijos sekretorė 
 auklėtoja Janina Šulskienė.

 Komisija atlieka šias funkcijas:
1. Remdamasi turima įstaigoje atliktų tyrimų, vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina įstaigos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą.
2. Rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu, saugios ugdymosi aplinkos įstaigoje kūrimu.
3. Nagrinėja ugdytinių nenoro lankyti bei baimių eiti į įstaigą priežastis.
4. Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas.
5. Spręsdama konkretaus vaiko problemas, renka informaciją iš pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir įstaigos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas.
6. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą.
7. Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo.
8. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
9. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą įstaigoje.
10. Siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko  specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
11. Siūlo įstaigoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas.
12. Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.
13. Įvykus krizei įstaigoje, organizuoja krizės valdymo priemones:
13.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo įstaigoje planą;
13.2. parengia informaciją apie krizę įstaigos bendruomenei ir /ar žiniasklaidai;
13.3. apie situaciją informuoja įstaigos bendruomenę, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
13.4. įvertina įstaigos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja įstaigos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su ugdytiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.
14. Bendradarbiauja su įstaigos savivaldos (įstaigos taryba, pedagogų taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais.
15. Inicijuoja įstaigoje dirbančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.
16. Atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje.

Komisija turi  teisę:
1. Gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti.
2. Į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus.

MIR.LT   © 2017