Savivalda

 

Įstaigos taryba

Įstaigos taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija. Ji telkia lopšelio-darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų), vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus, atstovauti lopšelio-darželio teisėtiems interesams.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Jurgita Gelžinienė, tėvų atstovė (mob. 8 687 55 431, el. p. kasparejus@gmail.com).

Sekretorė – Janina Šulskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė (el. p. j.sulske@gmail.com).

Nariai:

Saulius Matuzevičius, tėvų atstovas (mob. 8 622 16 991, el. p. matsaulius@gmail.com);

Ieva Jokubauskė, tėvų atstovė;

Ingrida Remeikienė, tėvų atstovė;

Aušra Monkienė, tėvų atstovė;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja (el. p. asta.liauda1969@gmail.com);

Nida Jašinskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (el. p. n.jasinksiene66gmail.com);

Kristina Zelbienė, logopedė (el. p. kzelbiene@gmail.com);

Audrė Urbienė, Petro Avižonio regos centro direktorė;

Jurgita Smilgienė, Šiaulių Universiteto Edukologijos katedros lekt. dr.

 

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pedagogų tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Renata Jonaitienė, direktorė.

Nariai:

Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Janina Šulskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Asta Mičelienė, auklėtoja;

Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

Asta Liaudanskienė, auklėtoja;

Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Vitalija Donskienė, auklėtoja;

Elena Urniežienė, auklėtoja;

Diana Krampienė, auklėtoja;

Žavinta Gorytė, auklėtoja;

Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

Nida Jašinskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Kristina Zelbienė, logopedė;

Laura Kairaitienė, socialinė pedagogė.

 

Darbo taryba

Darbo taryba – kolegialus lopšelio-darželio valdymo organas, atstovaujantis darbuotojų teises.

Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkė – Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Sekretorė – Diana Krampienė, auklėtoja;

Narys –         .

 

Vaiko gerovės komisija 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Kristina Zelbienė, logopedė.

Komisijos sekretorė – Žavinta Gorytė, auklėtoja.

Nariai:

Laura Kairaitienė, socialinė pedagogė;

Asta Mičelienė, auklėtoja; 

Janina Šulskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Narseta Klevečkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

Metodinė grupė 

Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį (aptaria ugdytinių ugdymosi poreikius; susitaria dėl ugdomosios veiklos metodų , būdų, formų; atrenka, integruoja, derina ugdymo turinį; susitaria dėl ugdymo planų rengimo principų ir tvarkos; aptaria ugdymo priemones ir jų naudojimą; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų); inicijuoja programų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; atlieka tiriamąją-analitinę veiklą; konsultuojasi tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais; teikia siūlymus pedagogų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitų lopšelių-darželių metodinėmis grupėmis.

 

Metodinės grupės sudėtis:

Pirmininkė – Asta Liaudanskienė, auklėtoja.

Koordinatorė – Ingrida Povilaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Kristina Zelbienė, logopedė;

Zita Skerstonienė, auklėtoja;

Laima Juozapaitienė, auklėtoja;

Reda Ginelevičienė, auklėtoja;

Asta Mičelienė, auklėtoja ;

Vitalija Donskienė, auklėtoja;

Elena Urniežienė, auklėtoja;

Diana Krampienė, auklėtoja;

Žavinta Gorytė, auklėtoja;

Sigita Sankauskienė, auklėtoja;

Janina Šulskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Nida Jašinskienė, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Laura Kairaitienė, socialinė pedagogė.

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — vasario 5, 2018 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8~41) 54 52 69
Mob. (8~673) 84434
El.p. sigute.darzelis@splius.lt

2018 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS