Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugos”.

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-12-28 sprendimo Nr. T-348 redakcija)

  • Lopšelio-darželio direktorius komplektuoja grupes vadovaudamasis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-356.
  • Vaikai į lopšelį-darželį priimami eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą.
  • Priimant į lopšelį-darželį prioritetai teikiami socialinės rizikos šeimoms ir šeimoms, kurių vienas ar daugiau vaikų jau lanko lopšelį-darželį.

Vaikų registravimo ir priėmimo į lopšelį-darželį tvarka  

  • Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti lopšelyje-darželyje, pateikia prašymą pagal pridėtą formą. Prašymai registruojami „Ugdytinių tėvų prašymų dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje registre“. Prasymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje
  • Priimant vaiką į lopšelį-darželį, pateikiamas prašymas dėl vaiko priėmimo, vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija, sveikatos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a), Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma dėl ugdymosi specialiosios paskirties švietimo įstaigoje, asmens sveikatos priežiūros specialisto išduotas medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas (forma Nr. 027/a) dėl ugdymosi sanatoriniame l/d „Pušelė“ ar Petro Avižonio regos centre, pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos).
  • Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų teikėjo.
  • Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą. Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma
Informacija atnaujinta — lapkričio 28, 2017 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“
Įstaigos kodas 1905 25130
A. s. LT 40 7300 0100 7573 8391
Bankas „Swedbank“, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Renata Jonaitienė

J. Basanavičiaus g. 92, 76176 Šiauliai
Tel. (8~41) 54 52 69
Mob. (8~673) 84434
El.p. sigute.darzelis@splius.lt

2018 © Šiaulių l-d „Sigutė“
NEĮGALIESIEMS